Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).

 

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. informiranje javnosti vrši putem službene web stranice objavom pravnih akata iz područja rada Društva, dokumenata, informacija te odgovarajućih obavijesti, kojima je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

1.  putem telefona na broj: +385 (0) 51 44 55 71

2.  putem faksa na broj: +385 (0) 51 44 55 51, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

3.  elektroničkom poštom službeniku za informiranje: javnanabava@ivanj.net , na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

4.  poštom na adresu: Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

5.  osobno na adresu: Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

 

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2) 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3) 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4) 

 

 

Službenik za informiranje:

Gordan Šamanić,

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski

Tel.: +385 (0) 51 44 55 71

E-mail službenika za informiranje: informiranje@ivanj.net

Radno vrijeme službenika za informiranje: od ponedjeljaka do petka od 07:00 do 15:00 sati

 

Zamjenik službenika za informiranje:

Ana Jovanović,

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski

Tel.: +385 (0) 51 44 55 54

E-mail službenika za informiranje: ana.jovanovic@ivanj.net

Radno vrijeme zamjenika službenika za informiranje: od ponedjeljaka do petka od 07:00 do 15:00 sati

 

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

 

Naknada za pristup informacijama

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne Novine“, broj 12/14 15/14), dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).

 

Pravo na pristup informacijama uređuju

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (EU L119, 4.5.2016.)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17),

 

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,

 

Izvješća

Dokumenti u pdf formatu:

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.doc)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.doc)

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama (.doc)

Dokumenti